EB7 ข้อ 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

eb7-5 new