EB7 ข้อ 6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันติสุข และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

eb7-6.11

eb7-6.12

eb7-6.13