หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

s  58335258 s1  58335261

s2  58335259

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2019 เวลา 04:37 น.)