ITA2564 EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

eb9 ข้อ1.1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ

eb9 ข้อ1.2 โครงการ กิจกรรม

eb2 ข้อ2 รายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ

eb9 ข้อ3 บันทึกข้อความรายงานผลการอบรม

eb9 ข้อ4 รายงานการอบรมให้ความรู้

eb9 ข้อ5 ภาพถ่ายประกอบโครงการสร้างเสริมคุณธรรม

eb9 ข้อ6 ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB9

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2021 เวลา 17:15 น.)