ITA2564 EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

eb16 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ

eb16 ข้อ2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

eb16 ข้อ3 เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด

eb16 ข้อ4 รูปภาพประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

eb16 ข้อ5 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

 

EB16

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2021 เวลา 10:12 น.)