ITA2564 EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

eb18 ข้อ1.1 รายงานผลการติดตามดำเนินการ

eb18 ข้อ1.1 รูปเล่มรายงานผลการติดตามดำเนินการ

eb18 ข้อ1.2 หนังสือเสนอผุ้บริหารทราบ

eb18 ข้อ1.3 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

eb18 ข้อ2.1 รายงานผลการติดตามดำเนินการชมรม

eb18 ข้อ 2.1 แบบฟอร์ม 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ

eb18 ข้อ 2.1 แบบฟอร์ม 3 แบบติดตามประเมินผลแผนฯ

eb18 ข้อ2.2 หนังสือเสนอผุ้บริหารทราบชมรม

eb18 ข้อ2.3 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB18

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2021 เวลา 15:00 น.)